Adatkezelési tájékoztató - adatvédelmi szabályzat
hatályos: 2018. április 1. napjától

Az Adatkezelő, Forgó Krisztina egyéni vállalkozó a jelen Adatkezelési Tájékoztató (Adatvédelemi Szabályzat) (a továbbiakban: Tájékoztató) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket a regisztrációt, kapcsolatfelvételt megelőzően, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, egyéb releváns tényről és körülményről.

Az Adatkezelő ezúton gondoskodik arról, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, és körülményről értesüljön.

A jelen Szabályzat tartalmazza a www.forgokrisztina.hu weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó közérthető, és megfelelő tájékoztatást.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és ennek keretében megtesz minden olyan műszaki és egyéb intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő a hatályos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) foglaltaknak megfelelően, folyamatosan, és az érintettek számára is egyszerűen, hozzáférhető módon biztosítja a Tájékoztató megismerhetőségét, így a Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.forgokrisztina.hu weboldalon.

Az adatkezelés szabályai összhangban vannak a vonatkozó hatályos jogszabályokkal.

I. Az Adatkezelők adatai:
1. Név: Forgó Krisztina egyéni vállalkozó, Székhely: 1223 Budapest, Rózsakert utca 21 2/10., Nyilvántartási szám: 52323577, Adószám: 68838094-1- 43, Telefonszám: +3630-8588193, E-mail cím: forgo.krisztina@yahoo.com mint Adatkezelő/ Adattovábbító, a továbbiakban: Adatkezelő.
2. Név: Access Consciousness LLC., Székhely: 406 Present Street Stafford, TX 77477, USA,  Postacím: 406 Present Street Stafford, TX 77477, USA, Telefonszám: +1 (805) 284-9489, E-mail cím: customerservice@accessconsciousness.com, mint Adatátvevő, a továbbiakban: Adatátvevő.

II. Fogalmak

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak az Info tv. 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések”-nek megfelelően az alábbiak:

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintettnek minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az Adatkezelők adatai a jelen Tájékoztató I. pontjában kerültek rögzítésre.

Adatkezelésen az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összességét értjük (így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése).

Adattörlésnek nevezzük az adat oly módon történő felismerhetetlenné tételét, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás az olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

III. A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult kezelni azon személyes adatokat, amelyek
a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.
Az Adatkezelő által kezelt adatok a különböző szolgáltatások tekintetében az alábbiak:

Kezelés:
- név (vezeték- és keresztnév)
- mobiltelefonszám.
- e-mail cím

Tanfolyam:
- név (vezeték- és keresztnév)
- mobiltelefonszám
- e-mail cím.
- lakcím

Termékértékesítés:
- név (vezeték- és keresztnév)
- lakcím,
- számlázási adatok (név, cím)
- szállítási cím (postacím)
- e-mail cím

IV. Az Adatkezelés célja:

www.forgokrisztina.hu weboldalon található online jelentkezési űrlapokon kötelezően kitöltendő személyes adatok kezelésének célja a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele, az
érintett azonosítása, az Adatkezelő és a Megrendelő közötti kapcsolattartás lehetőségének megteremtése.

Postai úton történő szállítással megrendelt termék értékesítése esetén az érintett a személyes adatait e-mail levélben bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, ezen adatkezelés célja a weboldal
szolgáltatásainak igénybevétele, az érintett azonosítása, az Adatkezelő és a Megrendelő közötti kapcsolattartás lehetőségének megteremtése, illetve ezeken felül az Adatkezelő számlakibocsátási
kötelezettsége teljesítése, a postai út, mint szállítási mód igénybevételének biztosítása.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az
adatkezelés céljának.

V. Adattovábbítás:

Adatkezelő a tanfolyamra jelentkezés során megadott személyi adatokat a tanfolyamon történő részvétel igazolása céljából továbbítja az Adatátvevő részére elektronikusan, melyek az alábbiak:
név, mobiltelefonszám, e-mail cím, lakcím.
Az adattovábbítás azt jelenti, hogy az adatot az Adatkezelő meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, így az adattovábbító és az Adatátvevő is Adatkezelőnek minősül.

Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik, azonban az érintett által megadott személyes adatok harmadik országban székhellyel rendelkező Adatkezelő részére is továbbításra kerülnek. Az

Adatkezelő személyes adatokat harmadik félnek ebben az esetben is csak az érintett hozzájárulásával ad át. Az érintett a weboldal szolgáltatásainak igénybe vétele során a megrendelőlap elküldésével önkéntes, kifejezett és tájékozott beleegyezését adja a személyes adatainak az adatátvevő Access Consciousness LLC. (406 Present Street Stafford, TX 77477, USA) részére történő továbbításához.

Érintett tudomásul veszi, hogy az Adatátvevő az Adatkezelőtől független, önálló jogalany, az általa végzett bármely tevékenységért, így az adatkezelésért és az adatok felhasználásáért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

VI. Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő tudomással rendelkezik arról, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A www.forgokrisztina.hu szolgáltatásainak igénybe vétele esetében az érintett a jelentkezési űrlap kitöltése során adja meg önkéntes hozzájárulását a személyes adat felvételéhez.

Az Adatkezelő az érintettekkel a személyes adat felvétele előtt közli, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatok a Megrendelők saját
döntése eredményeképpen, önkéntes alapon kerülnek megadásra.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti ( Info tv. 6. § (5) bekezdés ).

VII. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag a törvényi előírások betartásával, a jelen Tájékoztatóban rögzített időtartamon belül kezeli, illetőleg tárolja.

Az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt, az adatok felvételétől számított 10 évig kezeli a megrendelés során megadott adatokat. Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

A Megrendelő szerződésben vállalt fizetési kötelezettsége nem teljesítése esetén a tanfolyamra, vagy kezelésre jelentkezés napjától számítva 8 nap elteltével az Adatkezelő az adatokat törli.

Az Adatkezelő a marketing célú megkeresés esetében a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően törli.

Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai az Adatkezelő számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

A tanfolyamok igazolása érdekében az Adatkezelő a tanfolyamra jelentkezés során megadott személyes adatokat az adatfelvételtől számított 10 évig, az általános elévülési időn belül megőrzi, ezt követően pedig törli őket.

VIII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

VIII/1.Tájékoztatás kérése:

Az Adatkezelő az érintett kérelmére személyes adatai kezeléséről tájékoztatását nyújt. 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az érintett kérelemre 30 napon belül, írásbeli tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, valamint az adatkezelés egyéb olyan, törvényben rögzített körülményeiről, melyről az érintett tájékoztatását a törvény előírja. A tájékoztatást az Adatkezelő közérthető formában nyújtja.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő a törvényben meghatározott esetekben (Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben) jogosult megtagadni.

VIII/2. Kérelem az adatok módosítása, törlése iránt:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak módosítását - a kötelező adatkezelés
kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett ezen kérelmét az Adatkezelő részére postai úton vagy e-mail útján írásban nyújthatja be, saját válasz levelezési címe, vagy e-mail címe megadásával.

A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatás kérését, valamint az adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon
megőrizni.

Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, hogy az adataik törlésére törvényi kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben:

IX. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:

A személyes adatokhoz az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai/ megbízottai férhetnek hozzá, illetve ismerhetik meg.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, az adatkezelési műveletek végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

X. Nyilvánosságra hozatal:

Az érintettek a tanfolyamra jelentkezés során külön jelölő négyzet kitöltésével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a tanfolyamokon készített kép-,vagy hangfelvételeket – ideértve a videófelvételt is- az Adatkezelő kezelje, közzétegye, és nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, felhasználja marketing célú megjelenései során, honlapján, reklám és referencia anyagaiban. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás igénybe vételének feltétele.

XI. Hírlevél:

A weboldal látogatóinak a jelentkezési űrlap kitöltésekor lehetőségük van külön jelölő négyzet kitöltésével feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére, és ezzel előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárulásukat adni ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével összefüggő információkat tartalmazó leveleket küldjön a megadott e-mail címre, illetve telefonon vagy rövid szöveges üzenetben.

Az Adatkezelő jogosult továbbá a szolgáltatással kapcsolatos híreket, hírleveleket, reklámokat, promóciós ajánlatokat küldeni a feliratkozó részére, illetve felhasználhatja a megadott adatokat marketing célú kutatásokhoz, statisztika készítéséhez.

Az Adatkezelő a feliratkozó személyekről nyilvántartást vezet, és kizárólag a részükre továbbít a fent meghatározott céllal üzenetet. Az Adatkezelő harmadik fél számára a feliratkozó személyekről adatot kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával ad át.

Az Adatkezelő a feliratkozó személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

A feliratkozó személyek bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről az Adatkezelő részére megküldött postai vagy elektronikus levélben, illetve a hírlevél végén található „leiratkozás” gomb használatával. Ebben az esetben a leiratkozás megtörténtét Adatkezelő visszaigazolja és a nyilvántartásból ezen személyt törli.

A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének megtiltására postai úton és e- mailben lehetőséget biztosítunk az alábbi elérhetőségeken:

- postán: 1223 Budapest, Rózsakert utca 21 2/10.
- e-mail: forgo.krisztina@yahoo.com

Kérelmük sikeres feldolgozásához szükséges, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

XII. „Cookie”

www.forgokrisztina.hu weboldal a látogatók egyénre szabott kiszolgálása és a kényelmi funkciók érdekében „cookie”-kat használ, melyet a látogató a weboldal használatával jóváhagy. A honlap látogatásakor ennek időpontja, a látogató böngészőjének adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra kerülnek. Ezen adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag statisztikai kimutatások célját szolgálják.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek és jogorvoslat:

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek eleget téve minden tőle elvárható módon védi az érintetteknek weboldal használata során kezelt személyes adatait.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem megérkezésétől számítottan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága tekintetében dönt, és döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti.

Az érintettek személyes adataikkal kapcsolatos, esetleges jogsérelem bekövetkezését az Adatkezelőnél jelezhetik. Az Adatkezelő a bejelentést megvizsgálja, és mindent megtesz az esetleges jogsérelem orvoslása érdekében. Az érintettek az esetleges jogsérelem orvoslása céljából a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat, vagy igényét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt is érvényesítheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1- 391-1400
Fax: +36-1- 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A hatóság előtti, valamint a bírósági jogérvényesítésre vonatkozóan az Info tv. további részletes szabályokat tartalmaz.

XIV. Az adatkezelés nyilvántartásba vétele

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét kérelmezte a NAIH-nál, amely az Adatkezelőt az alábbi nyilvántartási számon vette nyilvántartásba:

Adatkezelési nyilvántartási szám : NAIH-119304/2017.

XV. További tájékoztatás és rendelkezések:

Az Adatkezelő jelen Tájékoztató rendelkezéseit és adatvédelmi szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Tájékoztató megalkotására a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az alábbi jogszabályok alapján került sor: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (különösen a 6.§-a).

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. Az adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a módosítással egyidejűleg értesíti a weboldalon.

A weboldalon a jelentkezés elküldésével az érintett büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy saját személyes adatait adta meg, és ezzel egy időben arról, hogy a megadott adatok valósak. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a megadott adatok valóságtartalmáért. Az ezzel kapcsolatos teljes– így mind a polgári,- és büntetőjogi felelősség- felelősség az érintettet terheli.

Kelt: Budapest (helység) , 2018.04.1. ( dátum)