Általános szerződési feltételek

- Hatályos: 2018. április 1-től -

Forgó Krisztina egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 52323577, adószám: 68838094-1- 43), mint Szolgáltató által üzemeltetett www.forgokrisztina.hu weboldal használatára, valamint a Szolgáltató és a megrendelő (továbbiakban együttesen: Felek) között a szolgáltatás megrendelése esetén létrejött szerződésre, amennyiben a Felek írásban másként nem rendelkeznek, a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

A Megrendelő a tanfolyamra történő jelentkezése elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megváltoztassa a Megrendelők külön értesítése nélkül is. A Szolgáltató továbbá jogosult a weboldalon nyújtott szolgáltatások módosítására, időleges vagy végleges felfüggesztésére vagy megszüntetésére.

I. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

1. A Szolgáltató neve: Forgó Krisztina egyéni vállalkozó
2. Székhely: 1223 Budapest, Rózsakert utca 21 2/10.
3. Nyilvántartási szám: 52323577
4. Adószám: 68838094-1- 43
5. Postacím: 1223 Budapest, Rózsakert utca 21 2/10.
6. Telefonszám: +3630-8588193
7.E-mailcím: forgo.krisztina@yahoo.com

II. Elektronikus úton történő szerződéskötésről szóló nyilatkozat:

1. A Megrendelő és a Szolgáltató között abban az esetben jön létre a távollevők között megkötött szerződés, amennyiben a Megrendelő a weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a Szolgáltató által értékesített terméket megrendeli. A szerződés a Megrendelő által küldött elektronikus jelentkezési űrlap Szolgáltató által történő elektronikus visszaigazolásával jön létre. Ezen szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Távollevők Korm. Rend.) szabályai vonatkoznak.

2. A felek között létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek részét képezi a megrendelőlap, a szolgáltatói visszaigazolás, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója. A Szolgáltató rögzíti a szerződést, és az utóbb is hozzáférhető lesz a Megrendelő számára a Szolgáltató részére küldött, külön írásos kérelem esetén.

3. A szerződés nyelve magyar. Szolgáltató nem alkalmaz külön magatartási kódexet.

4. Adatbeviteli hibák javítása:

4.1. A www.forgokrisztina.hu weboldal biztonsági rendszere megfelelő, használata a Megrendelő számára nem jelent kockázatot. Megrendelő az oldal biztonságos működését elősegítheti azzal, ha vírusvédelmi szoftvereket használ és gondoskodik azok folyamatos frissítéséről.

4.2. Az adatbeviteli hibák javításának érdekében a Megrendelő a tanfolyamra jelentkezéshez szükséges űrlap kitöltését követően ellenőrzi a bevitt adatokat, és ezt követően erősíti meg szerződéskötési szándékát a „KÜLDÉS” gomb megnyomásával.

III. A Szolgáltatások tartalma, a megrendelés folyamata, a szerződés létrejötte

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítés:

- energetikai kezelések
- programok, tanfolyamok (online tanfolyamok) szervezése és lebonyolítása,
- Access Consciousness könyvek értékesítése.

A Megrendelő a szerződés szerinti termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól a www.forgokrisztina.hu weboldalon tájékozódhat.

2. Energetikai kezelések:

A Szolgáltató által aktuálisan szervezett különböző energetikai kezelések a weboldal „KEZELÉSEK” menüpontja alatt tekinthetők meg, melyekre a Szolgáltatónál írásban, a „KAPCSOLAT” menüben feltüntetett e-mail címre küldött levélben vagy személyesen, illetve telefonon lehetséges jelentkezni. A jelentkezéshez a Megrendelő a nevét, illetve telefonszámát köteles megadni a Szolgáltató részére. A jelentkezéssel egyidejűleg Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja ahhoz, hogy az energetikai kezelések során a Szolgáltató a kezelés igénybevételéhez szükséges mértékben megérintse, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan a kezelés lényegi része, hogy a Szolgáltató gyógyítás céjából ráhelyezi a kezét a megfelelő testrészre.

3. Tanfolyamok:

Az aktuális tanfolyamok a honlap „PROGRAMOK” felületén érhetők el, a tanfolyam nevére kattintva részletes leírás található az egyes tanfolyamokról, a helyszínekről és az árakról. A programokon történő részvétel feltétele a megrendelőlap kitöltése és a részvételi díj teljes összegének a tanfolyam napját megelőző napig történő maradéktalan megfizetése. A Megrendelő köteles valós adatokat megadni, ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a hibás adatokból adódóan felmerülő következményekért semmilyen felelősséget nem vállal. 

Az űrlap kitöltésével a Megrendelő az eseményre történő jelentkezését benyújtja a Szolgáltató részére azzal, hogy rendelkezésére bocsátja a nevét, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét a tanfolyam szükséges adatait (típusát és időpontját), valamint a választott fizetési módot.

A Megrendelő az űrlapon tudja jelezni a jelölő négyzet kitöltésével azon szándékát, hogy a Szolgáltató hírlevelére fel kíván iratkozni. A megrendelőlap elküldésének feltétele az űrlap alján található jelölő négyzet kiválasztása, mellyel a Megrendelő kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelölő négyzet kitöltésének és az ÁSZF elfogadásának hiányában a szolgáltatás igénybe vételére nem jogosult, a szerződés nem jöhet létre a Felek között. 

Szolgáltató a Megrendelő szerződéses jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja. A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás nem érkezik meg hozzá a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül. 

A megrendelés, illetve a visszaigazolás akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató, illetve a Megrendelő számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezett meg kellő időben a Megrendelő részére, mert Megrendelő hibás e-mail címet adott meg az űrlap kitöltése során, vagy az e-mail fiókja tárhelyének telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben a Megrendelő által választott fizetési módnak megfelelő releváns információkról tájékoztatja a Megrendelőt.

4. Access Consciousness könyvek értékesítése:

A Megrendelő a weboldalon tájékozódhat az aktuálisan elérhető kiadványok és azok árai iránt. A Megrendelő a kiválasztott terméket a Szolgáltató részére küldött e-mail levélben tudja megrendelni a nevének, lakcímének, számlázási adatainak és postacímének megadásával, valamint a termék adatainak és a választott fizetési mód megjelölésével. 

Megrendelő a terméket a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, személyesen átveheti, vagy a Szolgáltató az általa megadott címre megküldi postai úton. Megrendelő tudomásul veszi, hogy utóbbi esetben a postaköltség őt terheli és annak előzetes megfizetése a feltétele a postai úton történő megküldésnek.

IV. Díjak, fizetési módok:

1. A Szolgáltató által kínált termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a weboldal megfelelő felülete tartalmazza. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termékértékesítés során felmerülő postai díjak őt terhelik. A Megrendelőnek a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatosan más költsége nem merülhet fel.

2. A Megrendelő az általa igénybe vett szolgáltatásokért, illetve megrendelt termékekért díj fizetésére köteles, melyet a szolgáltatás igénybevételét megelőzően vagy a termék átvételekor köteles megfizetni Szolgáltató részére. A fizetési határidőről a Szolgáltató minden egyes megrendelés esetén külön is tájékoztatja a Megrendelőt.

3. A Megrendelő a szolgáltatások (kezelések, programok, tanfolyamok) ellenértékeként a Szolgáltató weboldalán közzétett, mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.

4. A kezelések díját a kezelések megkezdését megelőzően, készpénzben vagy a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással téríti meg Megrendelő a Szolgáltató részére.

5. A tanfolyamok esetén készpénzes és átutalásos, illetve bankkártyás fizetési módok közül választhat a Megrendelő.

6. A termékek (könyvek) árát személyes átvétel esetében készpénzben, postai úton történő megküldés esetén átutalással fizetheti meg a Megrendelő Szolgáltató részére.

7. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a fizetési módokat bármikor megváltoztassa.

8. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a programok időpontját módosítsa a résztvevők számának függvényében. Ebben az esetben Szolgáltató a már megfizetett díjat visszatéríti a Megrendelő részére vagy Megrendelő kifejezett kérése esetén másik időpontra vagy másik tanfolyamra nézve beszámíthatja.

9. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem minősül emelt díjnak.

V. Számlázás

1. Szolgáltató a számla kibocsátási kötelezettségét papír alapú számla kiállításával teljesíti.

2. A megrendelés visszaigazolását, azaz a szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató megküldi e-mail levélben is a bescannert számlát a Megrendelő részére „pdf” formátumban, melyet az Adobe Acrobat Reader nevű PDF olvasó szoftverrel lehet megnyitni. (A szoftver ingyenesen letölthető az alábbi linken: http://get.adobe.com/reader/). A Megrendelő az elektronikus számla hitelességét is ezzel a programmal tudja ellenőrizni.

3. Az számlát Szolgáltató megőrzi és a kibocsátástól számított 8 évig tárolását biztosítja.

VI. A Megrendelő és a Szolgáltatójogai, kötelezettségei

1. A Szolgáltató nem köteles a Megrendelő által megfizetett díjat visszafizetni, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást bármely okból nem kívánja igénybe venni vagy nem képes a kezelésen vagy tanfolyamon részt venni, vagy a részvétellel a szolgáltatás befejezéséhez képest korábban felhagy. A tanfolyamon vagy a képzésen jogosulatlanul részt venni kívánó személytől a szolgáltatás igénybe vételét a Szolgáltató bármikor megtagadhatja.

2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás személyes jellegére tekintettel a jelentkezés nem átruházható harmadik személyre.

3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon található információk, illetve külső forráshoz vezető linkek tartalmáért, pontosságáért, hatályosságáért. Szolgáltató kizárja a felelősségét továbbá a weboldal meghibásodásának vagy működési zavarainak következményeiért is.

4. A weboldalon a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások nem engedélyköteles egészségügyi tevékenységek, nem gyógyítás.

5. A www.forgokrisztina.hu weboldalon található cikkek, illetve tartalmak nem tekinthetők orvosi vagy gyógyszerészeti tanácsoknak, illetve nem teszik feleslegessé és nem helyettesítik a társadalombiztosítás keretében vagy más módon igénybe vehető egészségügyi ellátásokat, azokat csak egészség-megőrzési céllal kiegészítik.

6. A weboldalon feltüntetett egészségügyi információkat a Felhasználók saját felelősségükre használhatják fel.

7. A weboldalon található szellemi alkotások, illetve a szolgáltatások igénybe vétele során a Megrendelő tudomására jutott információk és oktatási anyag kizárólagos felhasználási joga Szolgáltatót illeti. Ezen tartalmakat a Felhasználó kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja, nem jogosult módosítani, felhasználni, értékesíteni, ismételten megjelentetni, közzétenni azokat.

8. Az Access Consciousness könyvek tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

9. A Szolgáltató jogosult kép- és/vagy hangfelvételt készíteni a kezelésekről, illetve a tanfolyamokról, melyhez Megrendelő kifejezetten hozzájárulását adja a kezelésre, illetve a tanfolyamra jelentkezéssel egyidejűleg, a megfelelő jelölő négyzet kitöltésével. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul arcának, megnyilvánulásának rögzítéséhez, azonban csak beleegyezésével lehet megnevezni. A Szolgáltató által készített kép- és/ vagy hangfelvétel felhasználási joga Szolgáltatót illeti, mely felhasználási jog kizárólagos, korlátlan és átruházható. A felhasználási joga keretében a Szolgáltató a felvételeket jogosult marketing célra felhasználni, szerkeszteni, sokszorosítani, többszörözni, közzétenni, átdolgozni, nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni és forgalmazni. A Megrendelő mindezekért nem jogosult ellenértékre.

10. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során igénybe veheti harmadik személyek (teljesítési segéd) közreműködését, így alvállalkozók/ megbízottak szolgáltatását.

11. A Feleket a szerződés hatálya alatt együttműködési kötelezettség terheli. A Megrendelő ezért köteles a Szolgáltatóval (és az esetlegesen igénybe vett közreműködőkkel) a szolgáltatás igénybe vétele során együttműködni.

12. A Megrendelő köteles ellátni a Szolgáltatót a szolgáltatás igénybevételével összefüggő, a kezelésen való részvétel szempontjából releváns, az állapotát érintő valamennyi lényeges információval. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő nincs a kezelés elvégzéséhez szükséges állapotban, a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

VII. Felelősség

1. A Szolgáltató szolgáltatásait a Megrendelő saját döntése alapján veszi igénybe. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan az egyes megrendelőknél pl. a kezelés kimutatható hatása és annak időtartama eltérő lehet.

2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek a Megrendelő jelen ÁSZF- ből eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy a Szolgáltató kezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért sem, hogy a Megrendelő a tanfolyamok során a Szolgáltatótól elsajátított tudást a későbbiekben milyen módon és eredménnyel használja fel vagy hasznosítja.

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság:

a) Szolgáltatások:

1. A Szolgáltató szolgáltatásai tekintetében a kellékszavatossági igények közül a kijavítás, a kicserélés, illetve az árleszállítás fogalmilag kizárt.

b) Termékértékesítés:

1. A Megrendelő a megvásárolt termék (könyv) hibája esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, melynek keretében kérheti a termék kicserélését. A termék jellegéből adódóan kijavításra nincs lehetőség. Ha a Megrendelő a kicserélést nem kérte vagy nem kérhette, arányos árleszállításra jogosult, illetve elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

2. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

3. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti.

4. A Megrendelő kellékszavatossági igényeire vonatkozó további részletszabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmaz.

IX. Termékszavatosság:

1. A termék (könyv) hibája esetén a Megrendelő választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2. Termékszavatossági igényként a Megrendelő a hibás termék kicserélését kérheti az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben. A termék jellegéből adódóan kijavításra nincs lehetőség.

3. Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

4. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6. Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete alapján a Szolgáltatónak az által értékesített termékekre nézve jótállási kötelezettsége nem áll fenn.

X. Lemondás, megszűnés, elállás

1. A tanfolyam, illetve a kezelés kezdetét megelőzően, 2 nappal mondható le a szolgáltatás ingyenesen. Ebben az esetben Szolgáltató a megfizetett díj 100 %-át visszafizeti Megrendelő részére 8 napon belül.

2. A Megrendelő a lemondást kizárólag írásban, a forgo.krisztina@yahoo.com e-mail címre küldött levélben teheti meg, melyet Szolgáltató késedelem nélkül visszaigazol.

3. A szerződés az alábbi esetekben szűnhet meg:
- Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén
- természetes személy Megrendelő halálával
- közös megegyezésével
- felmondással.

4. A Megrendelő a Távollevők Korm. Rend.-ben rögzített elállási és felmondási jogát a 29. §. (1) l) bekezdése alapján a szolgáltatások tekintetében (így különösen a tanfolyam és a kezelések) nem gyakorolhatja, mivel azok olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányulnak, melyek meghatározott határnapra és időpontra szólnak. Így a Szolgáltatónak nem áll módjában a szolgáltatás díját visszatéríteni, ide nem értve a szolgáltatás adott időpontjának Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő elmaradását.

5. Termék (könyv) e-mailben történő megrendelése és vásárlása esetén a Megrendelő az elállási jogát a könyvnek, (illetve több könyv adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott könyvnek) a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6. Az elállási jogát a Megrendelő az ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával érvényesítheti.

7. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt megküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az elállási nyilatkozat megérkezését.

8. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9. Az írásban történő elállás akkor minősül határidőben érvényesítettnek, ha a Megrendelő ezen nyilatkozatát tizennégy naptári napon belül megküldi a Szolgáltató részére.

10. A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a termék árát Megrendelő részére. A Szolgáltató a visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

11. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat a Szolgáltató, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

12. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Megrendelő a könyvet vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

13. Megrendelő az elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató postacímére visszaküldeni.

14. A termék visszaküldésének költségét Megrendelő viseli. Szolgáltató az utánvéttel visszaküldött küldeményt nem köteles átvenni.

15. A Szolgáltató a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF bármely pontját bármely szolgáltatás tekintetében megszegi. Ebben az esetben a Megrendelő nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni.

16. Amennyiben a Megrendelő a díjat a visszaigazoló e-mailben rögzített fizetési határidőn belül nem fizeti meg, a szerződés megszűnik és a jelentkezése haladéktalanul törlésre kerül.

17. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

XI. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

1. A Megrendelő a különböző szolgáltatások igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Megrendelő a termék értékesítéséhez az alábbi adatokat közli Szolgáltatóval: család és utónév, lakcím, számlázási adatok (név, cím), postacím.

2. A Szolgáltató elkötelezett a Megrendelő adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt, ennek érdekében a Szolgáltató a www.forgokrisztina.hu weboldalon közzéteszi Adatkezelési Tájékoztatóját, amely egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket valamennyi, a személyes adatok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott személyes adatok és más, egyéb a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése szempontjából lényeges azon információkról, melyet az érintettnek ismernie kell.

3. A Szolgáltató a Megrendelő előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) foglaltaknak megfelelően végzi.

4. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató részére megadott adatai a saját személyes adatai, melyek a valóságnak megfelelnek, a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

XII. Panaszügyintézés

1. A Megrendelő a kifogásait közvetlenül a Szolgáltató felé írásban (e-mailben vagy a Szolgáltató postacímére) megküldött panaszával érvényesítheti. A Szolgáltató a kifogást elbírálja és a Megrendelőt erről értesíti a kifogás igazolható megérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül.

2. Ha a Megrendelő számára a Szolgáltató fenti kifogásra adott válasza nem kielégítő, vagy ha a Szolgáltató a megadott határidőn belül nem válaszol, a Megrendelő panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fogyasztóvédelmi tájékoztatója az internetes vásárlásokkal kapcsolatos releváns tudnivalókról az alábbi linken érhető el: http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/vasarlas/internetes/internet.html.

3. Megrendelő jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni a szolgáltatások minőségével, valamint a szerződéssel kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli elintézése érdekében. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:
- Postacím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

4. Megrendelőt ezen felül megilleti a bírósághoz fordulás joga és jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Ptk., illetve a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

XIII. Záró rendelkezések

1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Ptk. 6:25. §-ban foglaltaktól eltérően az elévülést megszakító körülménynek minősítik a Szolgáltatónak a Megrendelő részére küldött fizetési felszólítását.

2. Ha a bíróság a jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, azon rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF más rendelkezéseit, így azok továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

Jelen ÁSZF 2018. április 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. április 1.

MELLÉKLET

Elállási nyilatkozat-minta

Címzett: Forgó Krisztina e.v.

Postacím: 1223 Budapest, Rózsakert utca 21 2/10.

E-mail cím: forgo.krisztina@yahoo.com

Alulírott kijelentem, hogy elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében gyakorlom: …………………………………

Szerződéskötés időpontja / …………………………………

Átvétel időpontja: …………………………………

A Megrendelő neve: …………………………………

A Megrendelő címe: …………………………………

A Megrendelő aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) …………………………………

Kelt: …………………………………